Przepisy Prawne

Zobacz również: Zobacz również:

zarządzenie nr 126 Rektora UJ z 17 grudnia 2014 roku
Instrukcja w sprawie zasad uznawania składników majątku za środki trwałe lub wartości niematerialne
i prawne
w Uniwersytecie Jagiellońskim

zarządzenie nr 121 Rektora UJ z 28 grudnia 2016 roku
wprowadzające zmiany w Instrukcji w sprawie zasad uznawania składników majątku za środki trwałe lub wartości niematerialne
i prawne
w Uniwersytecie Jagiellońskim